Umaspala wesfunda uMgungundlovu kanye nenhlangano yosomabhizinisi i-National African Federated Chamber of Commerce and Industry LED Workshop

Umaspala wesfunda uMgungundlovu kanye nenhlangano yosomabhizinisi i-National African Federated Chamber of Commerce and Industry LED Workshop

Umaspala wesfunda uMgungundlovu kanye nenhlangano yosomabhizinisi i-National African Federated Chamber of Commerce and Industry LED Workshop

Umaspala wesfunda uMgungundlovu uhlangene nenhlangano yosomabhizinisi I National African Federated Chamber of Commerce and Industry (NAFCOC), wenze iWorkshop yezinsuku ezimbili eNelson Mandela Capture Site eHowick khona lapha eMgungundlovu nokuwuhlelo oluqale osukwini lwanamhlanje. Le workshop beyithanyelwe I zimboni ezihlukene ezifana nezokuthutha, ezokuvakasha, ezolimo, ezenkolo, abezimayini namandla, osonkontileka, nezinhlangano ezahlukene, nezikhulu zikahulumeni nabavela emikhandlwini yabanye omasipala abancane abakhele isfunda saseMgungundlovu.Le workshop, ihlose ukunxenxa osomabhizinisi ukuba basebenzisane nomasipala wesfunda ekufukulweni nasekuthuthukisweni komnotho esfundeni.

UMayor womkhandlu kumaspala uMgungundlovu uMziwokuthula Zuma, uthe umkhandlu ukhethe ukukhanda ubudlelwano nokusebenzisana nemikhakha eyahlukene efana nobuholi bomdabu nabezenkolo,uphinde uqinise nobudlelwano nosomabhizinisi ukuze kuzokwenziwa ngcono isimo somnotho emphakathini waseMgungundlovu ,okuyingakho usebenzisana nemboni yamabhizinisi iNAFCOC. UZuma uthe lokhu kugqugquzelwa ukuthi isimo somnotho siyantenga kulesifunda, kanti muva nje izinga labangasebenzi eMgungundlovu liku 30,4% ngokombiko wakamuva wakwaStats SA wango 2011. Lesibalo siphinde sakhuliswa ubukhona beCovid-19 nezibhelu zangoNtulikazi wonyaka ophelile. Elula ngobungako bomonakala odalwe I zibhelu, uthe iEdendale Mall nayo ekhanda umnotho, beyiqashe abantu abangu 2022, nabangasasebenzi muva nje ngenxa yazo izibhelu ,okuyingakho kumele kutholakale indlela eyaphambili ekunciphiseni umonakalo kwezomnotho nesimo we mpilo sibe ncono emiphakathini .

UMeya uthe “nginethemba lokuthi ngokusebenzisana neNafcoc kuya phambili sizokwenziwa ncono isimo futhi nomphakathi uvuleleke ekutheni udlale iqhaza ekukhandweni komnotho. Ukukhula komnotho wesfunda, uthi kumele kube ngokuvulela amathuba nakulabo ababencishwa wona ngaphambilini ,futhi amabhazinisi asebenzela eMgungundlovu akhande amathuba omsebenzi, kuphinde kuncishiswe nesibalo sabantu abancike kwizibonelelo zikahulumeni ngenxa yokungasebenzi, ngokuthi bathole umsebenzi ukuze bezokwazi nokukhokhela izinsiza, okungenani behola imali enguR5000 kuyaphezulu kwikhaya ngalinye, nokuyinto athi izobe seyenza kunciphe isibalo ohlwini lwabantu abanikezwa izinsiza ezifana namanzi mahhala ngenxa yokuthi abasebenzi. “ Kusho

UZuma elula kabanzi.

Kanti ephawula ngezindlela zokuheha abatshalizimali ePietermaritzburg, uthe kuzoqiniswa imithetho eshaywa umasipala (by laws), uphinde wathi umaspala uMsunduzi uvele unezinhlelo zokuqapha ngamacameras izindawo eziyisizinda sobugebengu edolobheni okuwuhlelo olukhona oluqhubekayo kumanje.

Ongushlalo weNafcoc KwaZulu-Natal uMnu Paul Ngema enaba ngokubamdibi munye kwenhlangano noMgungundlovu,uthe lenhlangano isina57 years yasungulwa Kanti ukusebenzisana nomkhandlu kuyintokozo enkulu njengoba bezobambisana ukwenza isimo sibencono lapha eMgungundlovu kwezomnotho.

Umtshali zimali ozoba yingxenye ekukhulisweni komnotho waseeMgungundlovu uMnu Thulasizwe Shabane ongumsunguli wenkampani egxile kakhulu ezimayini iGindiva Mining and resources, enamagatsha kuleli nasemazweni angaphandle, uthi inhloso ngqangi ukubona amabhizinisi ekhula futhi ebelethana. Isifiso esikhulukazi ukubona abantu abamnyama bengena emikhakheni yamabhizinisi eyahlukene engajwayelekile, uShabane uthe kuyintokozo enkulu ukuba abeyingxenye yobudlelwane besfunda neNafcoc njengoba kuyiproject yokuqala yeGindiva lapha eMgungundlovu

Previous uMgungundlovu District Municipality Youth Bus

Leave Your Comment

HOTLINE : 0800 864 911

Address

176/242 Langalibalele St
P.O Box 3235
Pietermaritzburg 3200
Tel : 033 897 6700
Email : info@umdm.gov.za

Hours : Mon – Fri: 7:45 am – 4:30 pm

More

uMgungundlovu District Municipality © 2022. All Rights Reserved
Designed & Hosted by ProSysCom

ADDRESS
 
176/242 Langalibalele St
P.O Box 3235
Pietermaritzburg 3200
Tel : 033 897 6700
Email : info@umdm.gov.za

Hours : Mon – Fri: 7:30 am – 4:30 pm

uMgungundlovu District Municipality © 2022. All Rights Reserved
Designed & Hosted by ProSysCom