Ubuhle Besizwe Esinsundu kuNoMkhubulwano eHopewell

Namhlanje zingamashumi amabili nanhlanu uNhlangulane 2022, uMeya waseMgungundlovu , uKhansela uZuma uhambele emcimbini waNomkhubulwane obusendaweni yaseHopewell engaphansi kukaMasipala wase Richmond .

Lona umcimbi wokubonga isivuno , lomcimbi usentshenziselwa nokululeka amatshitshi nezintombi ngendlela yokuziphatha , kugcizelelwa kakhulu ukuba zingazibandakanyi nocansi zingakashadi . Ku lomcimbi kubuye kukhuthazwe nokuthi izintombi zikhuthalele imfundo.

UMeya uZuma , ubonge kakhulu umhleli walomcimbi uDokotela Nomagugu Ngobese ngombono nentshisekelo anayo ngokwakha isizwe . ‘ Sicela ungadikibali Dokotela Ngobese noma ungangakuthola ukusekwa okwanele ezinhlakeni ezikhona emphakathini, kusho uKhansela uZuma .

Nani bantu abasha eniyingxenye yaloluhlelo oluhle kangaka lokwakha isizwe , thathani iziluleko zomama abasebenza nani kuloluhlelo lokukhuliswa ngokwesiko lwesintu uma nenzenjalo niyovikeleka kwingculazi (AIDS ) nakwisandulela ngculazi( HIV) , ngikusho lokhu ngoba kule District yethu kuphela kunabantu ababalelwa ku 46% abanalesifo. Uma niziphathe kahle ngeke nibeyingxenye yalezizibalo. Gxilani emfundweni yikhona nizoba abantu abangcono kanye nemindeni yenu nemiphakathi yenu’ kusho uMeya uZuma.

Previous uMeya uNxamalala uhambele ibandla lase Pres

Leave Your Comment

HOTLINE : 0800 864 911

Address

176/242 Langalibalele St
P.O Box 3235
Pietermaritzburg 3200
Tel : 033 897 6700
Email : info@umdm.gov.za

Hours : Mon – Fri: 7:45 am – 4:30 pm

More

uMgungundlovu District Municipality © 2022. All Rights Reserved
Designed & Hosted by ProSysCom

ADDRESS
 
176/242 Langalibalele St
P.O Box 3235
Pietermaritzburg 3200
Tel : 033 897 6700
Email : info@umdm.gov.za

Hours : Mon – Fri: 7:30 am – 4:30 pm

uMgungundlovu District Municipality © 2022. All Rights Reserved
Designed & Hosted by ProSysCom